قالب های تزریق لاستیک

تجربه طولانی و دانش فنی ما را قادر به طراحی و ساخت انواع قالب های تزریق لاستیک شامل قالب آپارات، قالب قطعات ترکیبی لاستیک و فلز (مانتینگ)، قالب لاستیک اسفنجی و Over Mold می سازد.

در زیر نمونه هایی از قالب های ترزیق لاستیک آورده شده اند: