ماشینکاری و مونتاژ

در مرحله ماشینکاری مواد اولیه مطابق جدول فرایند عملیات (OPT) تحت عملیات مختلف ماشینکاری قرار می گیرند تا مطابق مدل طراحی شده ساخته شوند. سپس قطعات ماشینکاری شده طبق نقشه ها و OPT مربوطه مونتاژ می شوند. مونتاژ یک محصول شامل مونتاژ قسمت های مکانیکی ، هیدرولیک ، نیوماتیک و برق است. محصول نهایی پس از تست آماده بسته بندی و ارسال می شود.


·         قابلیت های پرسنل و تجهیزات ماشینکاری ، ما را قادر به انجام گستره وسیعی از عملیات ماشینکاری سنتی و مدرن شامل تراش ، فرز ، سنگ مغناطیس ، سوراخ کاری ، عملیات CNC ، وایرکات ، اسپارک و ... می کند.

·         در هر مرحله از عملیات ماشینکاری، کیفیت قطعه تولیدی توسط واحد کیفیت و یا سطح کنترلی تعریف شده ارزیابی می شود.

·         در مرحله مونتاژ ، کیفیت محصول نهایی به واسطه سه مرحله کنترلی تضمین می گردد.